Disclaimer

Op het gebruik van de website van Gerco Brandpreventie B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Gerco Brandpreventie B.V. stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door Gerco Brandpreventie B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Gerco Brandpreventie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van Gerco Brandpreventie B.V. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Gerco Brandpreventie B.V. worden beheerd. Deze zijn door Gerco Brandpreventie B.V. te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Gerco Brandpreventie B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Gerco Brandpreventie B.V. kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Gerco Brandpreventie B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerco Brandpreventie B.V. niet toegestaan.